Showing: 1 - 7 of 11 RESULTS
In-Kone Master

Chủ đề: Nâng xoang an toàn và xử lý biến chứng liên quan đến tiến trình nâng xoang, ghép xương và cấy ghép implant

Bài báo cáo này giới thiệu: Phương pháp mới trong nâng xoang hở Cách lựa chọn vật liệu ghép để đạt tỷ lệ thành công cao và giảm thiểu biến chứng do nâng xoang. Ca lâm sàng xử lý biến chứng thủng màng xoang, cho các lỗ thủng từ nhỏ đến lớn Ứng dụng cho …