• Chế tạo healing customized trên cấy ghép
  • Thực hiện lấy dấu trên implant, đặt abutment tạm và cách làm/gắn mão tạm
  • Demo lấy dấu kỹ thuật số trên implant

Recommended Articles